Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne i ile kosztują?

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne, realizowanie działań związanych z korzystaniem z wód, wymaga udzielenia stosownych zgód przez organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP). Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne? Ile wynoszą opłaty towarzyszące uzyskaniu odpowiednich decyzji? W jakich sytuacjach wystawienie takich dokumentów jest niezbędne? Rozwiązanie powyższych kwestii oraz zagadnień im towarzyszących zostało omówione w artykule.

Pozwolenie wodnoprawne – kto wydaje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wydają stosowne terytorialnie organy administracji, czyli dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Niezależnie od tego, kto wydaje pozwolenie wodnoprawne, procedurę rozpoczyna złożenie wniosku o jego wystawienie, do którego należy załączyć dodatkową dokumentację, tj.:

 • operat wodnoprawny – zawierający opis prowadzenia zamierzonej działalności,

a także w szczególnych przypadkach:

 • wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
 • ocenę wodnoprawną,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pozwolenia wodnoprawne jaka cena i kto wydaje

Wniosek można złożyć w najbliższej siedzibie nadzoru wodnego, skąd zostanie przekazany do właściwego organu lub korzystając z danych adresowych dostępnych na dole strony internetowej wody.gov.pl, wysłać samodzielnie do odpowiedniej jednostki.
Wydane pozwolenie wodnoprawne ważne jest przez ustalony czas. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 30 lat, licząc od dnia rozpoczęcia obowiązywania decyzji. Warto pamiętać, że zgoda wygasa, jeśli w ciągu 3 lat od uzyskania pozwolenia nie podjęto czynności służących wykonaniu urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne – jaka jest cena?

Całkowita opłata za pozwolenie wodnoprawne zależy od kilku czynników. Zgodnie z art. 398 ustawy Prawo wodne, koszt pojedynczej zgody wynosi 230,05 zł. Jeśli wydana decyzja dotyczy więcej niż jednego pozwolenia, wyżej podaną kwotę należy pomnożyć przez liczbę uzyskanych, różnych rodzajowo pozwoleń wodnoprawnych. Cena sumaryczna nie może przekroczyć 4601,08 zł.

Jeśli planowane przedsięwzięcie wymaga wykonania oceny wodnoprawnej, należy uiścić opłatę w wysokości 920,22 zł.

W sytuacji, gdy wpłacona kwota nie pokrywa rzeczywistych kosztów postępowania, w gestii inwestora leży opłacenie dodatkowych zobowiązań.

Ustaloną kwotę należy wnieść na rachunek bankowy Wód Polskich, a dowód wpłaty trzeba dostarczyć wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli organ przedstawi decyzję odmowną albo postępowanie nie zostanie wszczęte z innego powodu, to opłata zostanie zwrócona wnioskodawcy.

Warto wiedzieć, że jeśli urządzenie wodne zostało wykonane bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel instalacji może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Pozytywna decyzja wydana przez odpowiedni organ wiąże się z obowiązkiem zapłaty kwoty 4601,08 zł w ciągu najbliższych 14 dni, inaczej podlega przymusowemu ściągnięciu na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z tego powodu warto dopilnować niezbędnych formalności przed rozpoczęciem budowy.

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest potrzebne?

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest konieczne przed wnioskowaniem o wydanie szeregu innych zgód, dotyczących m.in.:

 1. budowy, zatwierdzenia projektu budowlanego lub wznowienia robót,
 2. realizacji inwestycji drogowej, lotniska użytku publicznego, budowli przeciwpowodziowych,
 3. budowy i rozbiórki obiektów jądrowych.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

 1. usługi wodne,
 2. szczególne korzystanie z wód,
 3. rekultywację wód podziemnych lub powierzchniowych,
 4. długotrwałe obniżenie zwierciadła wody gruntowej,
 5. wykonanie urządzeń wodnych,
 6. wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 7. regulację wód, kształtowanie nowych koryt cieków wodnych i zabudowę potoków górskich,
 8. zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód i mających wpływ na warunki ich przepływu,
 9. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przepustów lub napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
 10. lokalizowanie na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz obiektów budowlanych,
 11. gromadzenie na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią ścieków, środków chemicznych oraz innych potencjalnych zanieczyszczeń, a także prowadzenie przetwarzania i składowania odpadów na terenach tego typu.

Wyłączenie z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego występuje w przypadku:

 1. uprawiania żeglugi śródlądowej na drogach wodnych,
 2. spławiania oraz holowania drewna,
 3. prac remontowych i konserwacyjnych urządzeń oraz dróg wodnych,
 4. rybackiego korzystania z wód śródlądowych,
 5. wykonywania urządzeń do poboru wód podziemnych z maksymalnej głębokości 30 m,
 6. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych oraz wprowadzania do wód lub do gruntu ścieków w maksymalnej środniorocznej ilości 5 m3 na dobę,
 7. lokalizowania obiektów tymczasowych na terenie szczególnie zagrożonym powodzią na okres do 180 dni,
 8. przechwytywania wód opadowych lub roztopowych z terenu posesji, hamowania odpływu z obiektów drenarskich i zatrzymywania wody w rowach,
 9. poboru i odprowadzania wód podczas wykonywania odwiertów i robót strzałowych na potrzeby badań sejsmicznych,
 10. budowy, przekształceń i likwidacji państwowych urządzeń pomiarowych,
 11. wyznaczaniu, budowy i modernizacji szlaków pieszych i rowerowych, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe.

Dopełnienie wszelkich formalności oraz procedur administracyjnych przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. W przypadku wystąpienia wątpliwości lub problemów związanych z zakwalifikowaniem inwestycji do danej grupy, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Tagi:
Skomentuj